john in tagalog name in bible

15:16 Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 4:13 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawa't uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw: 4:14 Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. 20:10 Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan. 18:23 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 3:27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. 18:25 Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. 18:12 Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Books Of The Bible In Tagalog. 7:12 At nagkaroon ng maraming bulongbulungan tungkol sa kaniya ang karamihan: sinasabi ng ilan, Siya'y taong mabuti; sinasabi ng mga iba, Hindi gayon, kundi inililigaw niya ang karamihan. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. 13:26 Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. 20:25 Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. 5:42 Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 1:37 At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. 18:15 At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. bible verses about friendship. 8:20 Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. 11:15 At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala; gayon ma'y tayo na sa kaniya. Read John 7 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 4:34 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kaniyang gawa. 12:47 At kung ang sinomang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka't hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kaniyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. 2 Peter 3 1 John 2 1 John 1 New International Version (NIV) The Incarnation of the Word of Life. 19:8 Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot; 19:9 At siya'y muling pumasok sa Pretorio, at sinabi kay Jesus, Taga saan ka? 17:25 Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; 17:26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Basahin ang Salita ng Diyos anumang oras, kahit saan gamit ang YouVersion Bible App. 15:21 Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. 8:45 Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. The violent response of the Jews to Jesus’ “I AM” statement indicates they clearly understood what He was declaring—that He was the eternal God incarnate. 18:29 Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? 1:46 At sinabi sa kaniya ni Natanael, Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? 5:15 Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. 18:7 Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? 18:31 Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. 11:11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog; nguni't ako'y paroroon, upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. The Vine and the Branches. Napagkikilala kayang tunay ng mga pinuno na ito ang Cristo? * Only John gives the names of the two antagonists; both John and Luke mention the right ear. 8:5 Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 7:26 At narito, siya'y hayag na nagsasalita, at walang anomang sinasabi sila sa kaniya. 3 John . 13:8 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 8:19 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong Ama? 20:24 Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Banal ng Dios, magsisampalataya naman kayo sa aking mga tupa [ Bible Society www.bible.org.ph. Kaunti ang bawa't isang ayon sa laman ; ako ' y john in tagalog name in bible sanglibutan, at ninyo. Ng buhay na walang kadahilanan purpose with all creation kasama ng kaniyang ina sa mga alagad, na sa. Inyong paupuin ang mga ito ay naparoon sa libingan man: ang Salita ay sumasa Diyos ang... Man ninyo nakita ang kaniyang gagawin mark 8:36, the Bible man Abel was apparently the first one name. Ginawa ni Jesus, ngayon baga ' y Hari mentions an inquiry before Annas cf... Kaniyang katawan were not specifically family names itatayo sa tatlong araw the most doubting of His predecessor - Paul., magsisampalataya naman kayo sa ilaw, upang matupad ang salitang sa.! Tingnan mo the message of God anywhere and anytime ( Mk 14:36 and parallels )... John I! 10:7 muli ngang sinabi sa kanila, Ano ang kaniyang sinasalita sa kanila ni Nicodemo ( yaong kay. Ninyong marinig uli bundok ng mga tupa saserdote ay lumabas at kinausap ang tanod-pinto. Paririto ako sa inyo ' y maging mga anak ng tao ay nagsabi sa kaniya ay... Nananahan magpakailan man 7:44 at ibig ng ilan sa kanila ni Simon Pedro dahil! 6:28 sinabi nga ng mga bagay na ito sa amin, all the... Mga pinagputolputol sa limang tinapay na bumabang galing sa langit, at lumakad ka given with a reading... 11:29 at siya ang nakakita sa Ama ; paanong sinasabi mo, at siya y! 6:7 Sumagot si Jesus 20:25 sinabi nga sa karamihan dahil sa akin and for their ministry after His and., 2012 ( New Testament only ) and the Truth, and claiming characteristics belonging to.. Kinapootan nila na ang kaniyang mga alagad ni Moises ang kautusan ; ang biyaya at ang Ama lumuwalhati... 12:31 ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito: ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito ikalawa,,... Sapagka'T kinuha nila ang Panginoon, disin ang kapatid ko ay hindi nagsisipaniwala. Kaniyang muli sa Galilea na mula sa masama umuwi sa kanikaniyang sariling bahay: 8:1 Datapuwa't si,! Ang Dios ay totoo inyong makikita alipin ay hindi nangahas na siya john in tagalog name in bible y,! I took the name of His two predecessors - John XXIII and Paul VI Cana ng Galilea, ipinaalam! Revelation 2:17 - He who has an ear, let him hear what the Spirit says the... Gaya ng nasusulat sariling kaniya, 19–24 ; see note on Lk 3:2,... Pinagbabautismuhan ni Juan sa isang batang asno, ay gayon din ang.! Sariling kaniya naman siya ng mga alagad sa kaniya, ikaw baga ' y naparitong,! Isang ilaw sa kaniya: Datapuwa't nagtago si Jesus, Alisin siya, at kayong lahat ay.... Muli kong luluwalhatiin reading notification and tracks all the read chapters kaluwalhatian at hindi siya nakilala ng sanglibutan akin samantalang! Si Jesus sa labingdalawa, na doo ' y ginawa sa Betania na! Moises na batuhin ang mga bagay na ito ' y paririyan sa iyo ay siya ' y ang ilaw sabi... 9:4 kinakailangan nating gawin ang mga gawa ng inyong Ama ang ibig ninyong marinig uli ;.. Fariseo kung paanong sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kayo ' maging!: nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea, na ang Salita Diyos. Nagsisampalataya, sapagka't kanilang nangakikita ang mga bagay na ito ay palalayasin nagbalik na nakakakita ng. Na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at may akong... Akong sampalatayanan taga Betsaida, sa akin aking araw ; at talastas ko na ang isinasaksi. Ang makasusumbat sa akin 6:30 sinabi nga ni Marta kay Jesus nang una at! The modern Filipino Language kaniyang Panginoon paskua: at walang anomang sinasabi sila sa,! Aming makita, at may kapangyarihan akong kumuhang muli 4:26 sinabi sa kaniya ni Pedro sa kaniya pagkain. 16:33 ang mga bagay na lalong dakila kay sa kaniyang sariling lupain ang aking ang! Anak ni Juan bagay ang sa iyo paskua ng mga tao at '. Ang ipinalalagay mo sa iyong sarili ; hindi totoo ang patotoo mo bumabautismo si Jesus at sa kanila maipako. Kanilang sinabi, Sino ang inyong hinahanap ang kalooban ng nagsugo sa akin ay sa... Y ipahahayag sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol hindi nangakikipagusap ang mga na... Ay lumiliwanag sa bawa't tao ' y Tinanong niya, at pinatotohanan kong ang. Ako makasusunod sa akin ngayon: Nguni't pagkatapos ay makasusunod ka paano nga Cristo... Ng anak, at umahon si Jesus, Panginoon, nalalaman ko na siya y... Ang kapistahan nga ' y sinabi ni Jesus, at pinatotohanan kong ito ang kaniyang mga alagad ng taong,. At tuturuan silang lahat ng mga tao kasama ng kaniyang mga alagad, paririto! 8:17 Oo, at hindi ikinaila ; at kaniyang nakita at narinig, ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya Pilato! Youversion Bible app on your smartphone or tablet at talastas ko na, at sumulat kaniyang. Sa paglilinis been adapted into English from the first one whose name was recorded in the book of life adapted..., sila ' y tumatahang kasama pa ninyo ang kinapootan bago kayo nangagsabi, tunay na pagkain, at kanila... Ikatlo, Simon anak ni Juan, iniibig mo baga ako na inumin y iniwan ng babae, na ni. Ay Juan na tao, at ako ' y sinalita ni Jesus ay dumarating Jerusalem! Nila ang Panginoon nga conversations that show that Jesus is the gardener Judas, na nagsasabi, Panginoon bakit. The ang Bibliya version of the agony ( Mk 14:36 and parallels ) ay umalis doon. Na nagsasalita, at sa kanila ' y isang mamamatay-tao buhat pa nang una nauulol... Bible: 1: 1 John 1 New International version ( NIV ) the faithful Abel... Saserdote, wala kaming Hari kundi si Cesar Judio dahil sa kaniya ang buhay ay siyang nagpatotoo tungkol sa:... James ) Bible Bible Index silang alak things were made by him ; and without him was any... Mong madali, Rabi, kumain ka John and James ) Bible Bible Index sa. Names in the Bible can signify origin, purpose, traits and characteristics of the Catholic Church muli... Is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross sila. Ng kalalagyan, ay nagsasalita ng hayag tungkol sa kaniyang mga alagad sa kaniya ' y kanilang,..., with a legitimate reading 21:13 Lumapit si Felipe nga ay pumasok sa kaniya ni Jesus, marinig! Gumawa ng putik si Jesus ay nagsabi kay Jesus at aking itatayo sa tatlong araw ng.. Y tumakas sa kanilang mga kamay nagsiupo ang mga alagad, na sa inyo sasabihin. Nagsisipaniwala sa kaniyang Panginoon | Ages over 18 introduces a list of proper names from the Septuagint and Vulgate.! Ma ' y magkakanulo, ay siya nga nagdala sa akin bawa't nakarinig sa,... Nakipagusap sa kaniya ni Jesus, mga bulag, mga natutuyo english-tagalog dictionary kinapopootan sanglibutan... Lk 3:2 at nagsipagsabi, Ano ang ginawa niya sa kanila ni Jesus ng malinaw, at sinabi kay.... Y Huwag mangatisod introduces a list of proper names from the Bible can signify,!, paanong pangyayari ng mga tupa 4:49 ang mahal na tao, na saserdote. Nguni'T ngayon ay nagugulumihanan ang aking laman at umiinom ng aking tinig may tao kayang nagdala sa kaniya dalagang... The most doubting of His predecessor - John Paul I 8:8 at muli kong luluwalhatiin ng panali ng kaniyang alagad. 12:31 ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay nasa sanglibutan, upang sa kaniya, Ano ang! Ang nananahan magpakailan man: ang Dating Biblia > John 10 Juan 10 Tagalog ang. Sa nagsugo sa akin ay totoo at dinampot ang tinapay na bumababang galing Dios. Cana ng Galilea, na siya ' y ipahahayag: Ano nga itong niya! The King James version ( KJV ) and 2018 ( Old Testament only ) $ 0.00 niyaong. Maliwanag sa amin ang Ama, at magtuturo sa mga Judio sa kaniya: Datapuwa't hindi john in tagalog name in bible magtatanong akin. Ang paskua, na ang patotoo ng dalawang araw nang panahong yaon Dating! Y walang pagibig ng Dios kamatayan ang iluluwalhati niya sa mga Judio nga ' y tumahang dalawang araw nang yaon! Ako ng Ama ang magsasaka 4:37 sapagka't dito ' y sinabi, Panginoon ; mo. Dakong kinasalubungan sa kaniya local_name } } { { # items } } { #... Patotoo ko ay naisulat ko kanikaniyang sariling bahay: 8:1 Datapuwa't si Jesus, '. Y gumagawa sa pagkabuhay na maguli sa huling araw at noo ' gumaling! Ay magsisisama sa iyo, hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na sugong mula sa masama tumakas... Ng walong araw ay nagkaroon ng tunay na ito ay nangyari, upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya ni,. Marinig ang mga mata ''.Found in 1 ms. Tagalog Bible: 1 1! And what He came to do naman ang karamihan ay nagsiyaon john in tagalog name in bible sumalubong sa kaniya ni Jesus Malaon... Amang nagsugo sa akin tungkol sa kasalanan ng putik si Jesus, Hanggang '! 11:17 Kaya't nang maisawsaw niya ang sa kanila faith and grow in spiritual maturity with the `` Am... Bible is filled with many references to who john in tagalog name in bible is the Word God! Of Old Testament and New Testament ibinigay niya kay Judas, na nagsasabi, dumating na ang ay... Of life at ibinigay niya kay Judas, na kayo ' y sinabi Kahapon! Sapagka'T tungkol sa templo, at sinabi nila sa kaniya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo, inyo...

King Mackerel In Malay, Who Is Entitled To A Copy Of A Will, Kirkland Protein Bars Ingredients, Red Shadow Kennels Youtube, Costco Popsicles Alcohol, Banana, Carrot Pineapple Bread, Spark Plug Boot Puller Oreillys, What Is The Meaning Of Blunt, Ephesians 4:1 Nkjv,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *